Missie

DOELSTELLING

Het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte wil de beoefening bevorderen van de fenomenologisch georiënteerde wijsbegeerte in Nederland en Vlaanderen. Het Gezelschap hanteert daarbij de volgende uitgangspunten.

 1. De fenomenologie is een wijsgerige grondhouding en een benaderingswijze. De aandacht gaat uit naar de wijze waarop een fenomeen zich in de ervaring manifesteert. Vanuit deze aandacht voor de fenomenen is de fenomenologie bereid om steeds opnieuw de beschrijving en de analyse van de ervaring te beproeven op hun waarheidsgehalte. Een terugkeer naar de zaak zelf is daarbij het principe.De fenomenologie stelt zich aldus bloot aan heel het veld van vragen en inzichten dat is geopend door de onderscheiden wegen van kritische destructie van de traditionele metafysica.
 2. Het Gezelschap geeft ruimte aan de verschillen en de discussie tussen de diverse fenomenologische oriëntaties die zich in de loop van de twintigste en eenentwintigste eeuw ontwikkelden en ook vandaag in volle ontwikkeling zijn. Het Gezelschap stimuleert bijgevolg een blijvende bezinning op de eigen traditie.
 3. De fenomenologie heeft tevens een grondig besef van de eigen cultuurhistorische context en gaat het gesprek aan met de metafysische, literaire en religieuze overlevering, alsook met kunsten en wetenschappen.
 4. Daarbij is ook aandacht voor de relevantie van een fenomenologische benadering in de context van hedendaagse debatten in filosofie, wetenschap en samenleving.
 5. Het Gezelschap wil vruchtbare contacten onderhouden met de academische filosofiebeoefening en haar instituties maar koestert tegelijk een kritische positie. Door het bevorderen van de belangstelling voor de fenomenologische wijsbegeerte aan relevante instellingen van onderwijs en bij maatschappelijke en culturele groeperingen en organisaties, wil het Gezelschap zorg dragen voor een goede publieke receptie van fenomenologisch gedachtegoed.
 6. Vanwege de hechte band tussen de fenomenologische bezinning en de levende taal is het Gezelschap voorstander van een zorgvuldige behartiging van de moedertaal en de bevordering van meertaligheid.

 

ACTIVITEITEN

Het gezelschap wil de beoefening van de fenomenologisch georiënteerde wijsbegeerte in het Nederlandstalig gebied als volgt bevorderen:

 1. Door het houden van studiebijeenkomsten en conferenties, bij voorkeur en zo mogelijk in samenwerking met verwante organisaties in binnen- en buitenland. Het Gezelschap streeft ernaar tenminste één bijeenkomst per jaar te organiseren door en voor deelnemers en door hen uitgenodigde gasten, afwisselend in Nederland en België.
 2. Daarnaast wil het regelmatig een open symposium organiseren voor deelnemers en willekeurige belangstellenden.
 3. Door het faciliteren en bevorderen van (promotie- of doctoraal) onderzoek en van werkgroepen op enig aandachtsgebied van de fenomenologische filosofie aan academische instellingen in Nederland en België.
 4. Door de uitgave van studies van deelnemers en het bevorderen van relevant geachte publicaties van derden – waaronder vertalingen – op het gebied van de fenomenologische wijsbegeerte in drukvorm of door digitale publicatie. Zij streeft ernaar publicaties uit te brengen die representatief zijn voor de beoefening van de fenomenologie en waarin de stand van zaken op het terrein van de fenomenologische wijsbegeerte in het Nederlandse taalgebied wordt gedocumenteerd.
 5. Door het onderhouden van contacten met zusterinstellingen en personen en door het verstrekken van informatie op het gebied van de fenomenologische wijsbegeerte aan belangstellenden, onder meer door het inrichten en beheren van een website.